Ηλεκτρολογικά Σχέδια ΔΕΗ

Ηλεκτρολογικά Σχέδια ΔΕΗ

Σχέδια Δ.Ε.Η., σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία (Ν. 4483/65), εκδίδονται μόνο μετά από έλεγχο ή επανέλεγχο της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του οικιακού ή επαγγελματικού χώρου σας από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και εφόσον πληροί η ηλεκτρολογική εγκατάστασή σας τις τεχνικές προδιαγραφές για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της.

Τα σχέδια Δ.Ε.Η. αποτελούνται από :

  • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη – Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης,
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά του Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384,
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μία εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δύο πρότυπα),
  • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης και
  • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων.
Σχέδια ΔΕΗ

Για να είστε σίγουροι ότι η ηλεκτρολογικής σας εγκατάσταση είναι πραγματικά ασφαλής θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζουν τα ισχύοντα πρότυπα και οι ισχύουσες Νομικές διατάξεις. Γι’ αυτό θα πρέπει να ζητάτε το συστηματικό επανέλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασής σας. Τα σχέδια Δ.Ε.Η. έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος και ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασής σας πρέπει διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ. 7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/5-3-2004, Τεύχος Β και έχουν ως εξής:

Σχέδια ΔΕΗ
  •  Κάθε 14 χρόνια για κατοικίες (μονοκατοικίες, διαμερίσματα) και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών,
  • Κάθε 7 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά,
  • Κάθε 2 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά,
  • Κάθε έτος για πρατήρια βενζίνης, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με το κοινό και υπαίθριους επαγγελματικούς χώρους

Επίσης σχέδια Δ.Ε.Η. εκδίδονται για απόκτηση καινούριας παροχής από τη Δ.Ε.Η., αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η., εάν έχει λήξει το σχέδιο Δ.Ε.Η., για επανασύνδεση αν έχει λήξει το πιστοποιητικό Δ.Ε.Η., για επαύξηση ισχύος παροχής Δ.Ε.Η. και μετά από μία φυσική καταστροφή που έχει επιδράσει στο κτίριο, π.χ. σεισμός, πλημμύρα ή μετά από σοβαρά ατυχήματα π.χ. πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Τα σχέδια Δ.Ε.Η. εκδίδονται αυθημερόν αφού προηγηθεί αυτοψία του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη στο χώρο σας και γίνει έλεγχος της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή ελλείψεις , ο ηλεκτρολόγος οφείλει να σας ενημερώσει και να προχωρήσει στην έκδοση
του πιστοποιητικού (σχέδιο Δ.Ε.Η.) αφού αποκατασταθούν όλες οι παρατυπίες.

Στη συνέχεια σας παραδίδει το σχέδιο Δ.Ε.Η. προκειμένου να το υποβάλλεται μαζί με υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Δήλωση Ηλεκτρολόγου